Удружење сталних судских преводилаца и тумача Србије

Зашто баш судски преводилац/тумач?

Судски преводиоци/тумачи су једна од правосудних професија те стога важан елемент у функционисању правосудног система.

Решењем надлежног органа – Министарство правде Републике Србије –поверена су им јавна овлашћења: усмено и писмено превођење са овером, којом потврђују да је преведена исправа верна оригиналу и печатом и потписом овлашћеног лица (чији се регистар води и при вишим судовима за чије потребе су судски преводиоци/тумачи и именовани).

Услови за именовање су: завршене академске студије, 5 година радног искуства и положен стручни испит. Кандидат за судског преводиоца/тумача мора да испуњава и све остале опште услове за рад у јавној служби.

Електронски регистар/именик сталних судских преводилаца и тумача води Министарство правде Републике Србије и Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне заједнице. Поред тога, у судској управи сваког суда у Србији може се добити овај именик на увид.

Али, поставља се практично питање – како  и где да пронађете судског преводиоца?

Чланови Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије су активни судски преводиоци/тумачи којима су решењем надлежног органа поверена јавна овлашћења.

Наш Именик не садржи имена судских преводилаца,који су неактивни или бораве у иностранству.  Наши чланови се редовно одазивају на позив за превођење у судовима, истражним поступцима и осталим државним установама, а као јавна служба, доступни су припадницима других правосудних професија и грађанима.

Наш Именик чланова Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије  краћи је него Регистар/именик Министарства правде, јер по садашњим прописима чланство у Удружењу није обавезно. Наш Именик садржи активне преводиоце/тумаче, који учествују у програмима стручних састанка и  који су се обавезали да се придржавају  Правилника о судским тумачима, Кодекса професионалне етике, Пословника о раду сталних судских преводилаца и тумача , Ценовника и свих осталих релевантних важећих прописа.

Колико кошта оверени превод? Оправдано питање. Одговор није једноставан, јер оверени превод није роба из супермаркета, са маркираном ценом.

Правилник о судским тумачима и Правилник о накнади трошкова судског поступка прописују минималне износе награда и накнада трошкова за судске вештаке и судске преводиоце/тумаче за учешће у судском поступку. Наше Удружење је донело ценовник услуга усменог и писменог превођења у потпуности усклађен са прописима који уређују ову област, и представља минималну накнаду за рад по групама страних језика.  Висина трошкова зависи од природе ангажовања  (поступак у суду или код јавног бележника, врсте превођења, броја примерака који се оверавају, тежине текста, хитности превода, рада преко празника и осталих предметних околности).

Да ли је важно где живи судски преводилац?

Печат судског преводиоца/тумача важи на читавој територији Републике Србије (правно тумачење Министарства правде можете погледати овде), стога за избор преводиоца није пресудно место пребивалишта, већ искључиво језик за који је судски преводилац/тумач овлашећен. За одабир судског преводиоца/тумача за ангажовање усменог превођења, препоручујемо да обратите пажњу на место пребивалишта како би смањили пратеће трошкове (доласка на и одласка са места превођења).

Наравно, пресудно је поверење. Пре него што изаберете, питајте.

Напомена: Удружење сталних судских преводилаца и тумача Србије  је струковно удружење. Није посредник, не расподељује преводилачке послове, не фактурише и не наплаћује преводе, нити контролише тачност превода. Наручилац превода се директно обраћа судском преводиоцу/тумачу у вези са потребом превођења. Удружење се бави струком, и настоји да унапреди услове у којима колеге раде, а грађанима послове судских преводилаца учини доступнијим.